Автопортал || Авто - статьи

Сельскохозяйственная техника
Чтение RSS

КЕРОВАНІ ВИПРЯМЛЯЧІ на тиристорах

У випрямлячах на напівпровідникових діодах величина випрямленої напруги на виході однозначно визначається величиною напруги на вході і коефіцієнтом трансформації вхідного трансформатора. Напруга на виході керованого випрямляча може змінюватися в широких межах.

Регулювання напруги на виході керованого випрямляча виробляється шляхом зміни моменту відмикання тиристора, що досягається в результаті подання відповідної напруги на керуючий електрод тиристора.

Спрощена принципова схема однофазного двухполуперіодного керованого випрямляча з висновком середньої точки вторинної обмотки трансформатора показана на рис. 6.9.

У розглянутій схемі можливе включення двох типів навантаження: чисто активна (ключ К1 замкнутий) і активно-індуктивна (ключ К1 розімкнений). Розглянемо роботу випрямляча синусоїдальної напруги при чисто активному навантаженні з урахуванням того, що блок управління (БУ) включає тиристори VS1, VS2 з запізненням на кут α щодо моменту переходу напруги мережі U через нуль. Цьому режиму роботи випрямляча відповідають часові діаграми, показані на ріс.6.10.

. .

Мал. 6.9. Схема керованого Рис. 6.10. Тимчасові діаграми роботи

випрямляча на тиристорах двухполуперіодного керованого

випрямляча на тиристорах.

На інтервалі О..a обидва тиристора закриті, напруга на виході випрямляча Uн, дорівнює нулю (рис. 6.10). У момент часу, що відповідає куту a, відкривається тиристор VS1. При цьому на навантаженні випрямляча Rн на інтервалі a..p формується напруга, що повторюють форму напруги U2. При переході напруги U2 через нуль тиристор закривається і струм стає рівним нулю. Під час негативного напівперіоду напруги U2 аналогічним чином працює тиристор VS2.

Залежність напруги Uн від кута a називається регулювальної характеристикою керованого випрямляча. Ця характеристика для активного навантаження (L = 0) приведена на рис. 6.11.

Мал. 6.11. Регулювальна характеристика Рис. 6.12. зовнішні характеристики

керованого випрямляча керованого випрямляча

Зовнішні характеристики керованого випрямляча при фіксованих кутах управління показані на рис. 6.12, з якого видно, що вони подібні аналогічним характеристикам некерованого випрямляча.

При активно-індуктивному навантаженні характер зміни струму відрізняється від форми кривої напруги на навантаженні. Після відкриття тиристора наростання струму в ланцюзі навантаження протидіє запасені в індуктивності енергія. При спаданні струму раніше запасені реактивна енергія протидіє його зміни. З цієї причини струм через тиристор і навантаження випрямляча продовжує протікати ще протягом деякого часу після зміни полярності напруги мережі. Це явище обумовлює збільшення тривалості інтервалів провідності тиристорів, що, в свою чергу, призводить до спотворення форми кривої напруги на навантаженні.

Дата додавання: 2015-04-16; переглядів: 20; Порушення авторських прав